Diction
Ring på +45 22 27 70 16
Telfontid kl. 09-16

Salgs- og leveringsbetingelser for Diction ApS

Udgave 13.10.2022

1. Anvendelsesområde og definitioner

Diction (Diction ApS) har som erhvervsmæssig hovedaktivitet at formidle oversættelses- og korrekturlæsningsydelser. De følgende betingelser gælder for alle oversættelses- og korrekturlæsningsydelser, bestilt gennem Diction ApS (herefter benævnt ”Diction”) af fysiske eller juridiske personer (herefter benævnt ”Kunden”). Nærværende betingelser har, medmindre andet aftales, forrang i forhold til Kundens eventuelle generelle vilkår eller betingelser. Kunden leverer den tekst el. lign. (herefter benævnt ”Materialet”), som skal oversættes eller korrekturlæses. Det færdige, oversatte produkt benævnes ”Ydelsen”.

2. Aftaleindgåelse, pris og fortrydelse

Kunden er forpligtet til loyalt at oplyse om opgavens omfang forinden aftaleindgåelsen, evt. ved forudgående fremsendelse af Materialet til Diction. Diction beregner prisen på en konkret opgave ud fra en vurdering af opgavens omfang. Forinden arbejdets påbegyndelse, modtager Kunden et tilbud eller en ordrebekræftelse, der angiver Ydelsens pris samt eventuelle gebyrer, omkostninger, leveringsomkostninger, moms og andre afgifter. Såfremt andet ikke er angivet, er prisangivelser ekskl. moms. Hvis det ikke er muligt at oplyse en fast pris, oplyser Diction grundlaget for beregningen af prisen. Medmindre andet er oplyst, gælder Dictions tilbud/ordrebekræftelse maksimalt i 10 dage.

Diction er altid berettiget til at fremsende tilbud eller ordrebekræftelse pr. e-mail. Diction kan kræve sikkerhedsstillelse for betaling, såfremt det skønnes nødvendigt.

3. Materiale mv.

Medmindre andet aftales, forpligter Kunden sig til at levere materialet digitalt på en af følgende måder: Ren tekstfil (ASCII-format), PDF-fil, billedfil (formaterne JPEG, PNG og GIF accepteres), Rich Text Format-dokument, Microsoft Word-dokument eller ukrypteret e-mail. Det påhviler Kunden at sørge for, at Materialet leveres i et format, som kan åbnes af Diction og uden brug af særlige tilføjelsesprogrammer eller lignende.

Såfremt Kunden efter aftalens indgåelse fremkommer med ændringer til Materialet, herunder mht. omfang, er Diction berettiget til at regulere den aftalte pris og udskyde leveringstidspunktet. Diction er dog ikke forpligtet til at acceptere ændringer af Materialet, som fremkommer efter aftalens indgåelse.

Kunden er forpligtet til forinden aftalens indgåelse at oplyse Diction skriftligt om eventuelle særlige forudsætninger for opgavens udførelse, herunder hvad angår særlige krav til terminologi, juridisk sprogbrug el. lign. Kunden gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Diction ikke forpligter sig til at anvende autoriserede eller på anden måde professionelt uddannede tolke eller oversættere.

4. Ydelse og levering

Ydelsen omfatter alene den aftalte oversættelse eller korrekturlæsning. Diction er berettiget til, uden kundens samtykke, at foretage enhver layoutændring mv., herunder ændring af skrifttype, tekststørrelse, farver, filformat, opsætning mv. Diction er, medmindre andet udtrykkeligt aftales, altid berettiget til at levere Ydelsen som ren tekstfil, Word-dokument, PDF-dokument, billedfil eller pr. e-mail.

Diction er berettiget til uden Kundens samtykke at benytte sig af underleverandører eller andre tredjemænd, herunder uafhængige freelanceoversættere.

Leveringstidspunktet aftales med Kunden. Hvis andet ikke er aftalt om leveringstidspunkt, skal levering ske senest 30 dage efter Dictions modtagelse af Materialet i sin helhed. Levering sket på leveringsdatoen anses for rettidig, når denne er sket inden midnat. Diction er berettiget til at udsætte eller stoppe igangværende eller nye opgaver, såfremt der ikke er modtaget betaling for afleverede opgaver.

Såfremt leveringsfristen ikke kan overholdes som følge af særlige omstændigheder, der ikke skyldes Dictions forhold, er Diction berettiget til at udskyde levering eller efter omstændighederne ophæve aftalen. Kunden er i sådanne tilfælde ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation, bod, erstatning eller godtgørelse. Særlige omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, brand, ulykker, strejker, optøjer, krig, transportproblemer samt foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder.

5. Fakturering mv.

Diction fremsender faktura elektronisk. Såfremt køber ønsker papirfaktura tilsendt, kan Diction opkræve et administrationsgebyr på op til kr. 100. Ved privatkunder skal det samlede honorar betales forud. Erhvervskunder har forfaldsdato 14 dage fra fakturadato. Betalingen med frigørende virkning kan alene ske til Dictions bankkonto, som fremgår af fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdatoen tillægges det skyldige beløb rente på 2,5 % pr. påbegyndt måned. Ændringer af betalingsvilkårene skal aftales skriftligt mellem parterne (evt. pr. e-mail). Betaling skal ske rettidigt, også selvom der er indgivet reklamation, eller hvis Materialet/Ydelsen er sendt til godkendelse i Kundens interne/eksterne afdeling.

6. Fejl, mangler og ansvar

Såfremt Kunden konstaterer fejl eller mangler ved den leverede Ydelse, skal reklamation ske til Diction straks og være modtaget af Diction senest fire dage efter leveringen af Ydelsen. Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for dennes umiddelbare betalingsforpligtelser.

Reklamationer skal ske skriftligt via e-mail til Diction med en tydelig og præcis angivelse af de fejl, som Kunden har konstateret. Såfremt der foreligger fejl eller mangler, vil disse herefter blive udbedret af Diction. Rettelser foretages vederlagsfrit, hvis det kan godtgøres, at fejlen kan tillægges Diction.

Hvis Kunden selv foretager rettelser eller ændringer i Ydelsen uden forudgående aftale med Diction, eller hvis Kunden overskrider reklamationsfristen, bortfalder retten til udbedring, kompensation, prisnedslag og erstatning. Diction er berettiget til at opkræve ekstra betaling, hvis der skal foretages rettelser efter fristen på de fire dage, medmindre andet aftales.

Den leverede Ydelse må alene anvendes til lovlige formål. Diction kan ikke drages til ansvar for noget tab, opstået som direkte eller indirekte følge af mangelfulde eller forsinkede oversættelser mv. Det påhviler Kunden at efterkontrollere oversættelsen i det omfang Materialet eller Ydelsen forventes at kunne få vidtrækkende helbredsmæssige, økonomiske, politiske, sociale eller menneskelige konsekvenser, ligesom Kunden loyalt skal underrette Diction om sådanne potentielle konsekvenser forinden aftalens indgåelse. Dictions erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til det samlede honorar. Dog kan det maksimale ansvar i alle tilfælde maksimalt beløbe sig til 3.000 kr.

7. Fortrydelse, ophævelse mv.

Såfremt Ydelsen er væsentlig mangelfuld, er Kunden berettiget til at hæve købet. Diction skal dog forinden have lejlighed til at udbedre eventuelle mangler inden for rimelig tid. I tilfælde af Kundens ophævelse, er Kunden forpligtet til at destruere alle eksemplarer af den leverede Ydelse. Kunden må således hverken anvende Ydelsen helt eller delvist.

Diction er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist eller udsætte aftalens opfyldelse, såfremt Kunden kommer under konkurs, likvidation eller moratorium.

Kunden giver samtykke til, at arbejdet påbegyndes, så snart Kunden har accepteret Dictions tilbud eller ordrebekræftelse. Såfremt Kunden handler hovedsageligt uden for sit erhverv, har Kunden 14 dages fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18. Denne fortrydelsesret bortfalder dog, så snart oversættelses- eller korrekturarbejdet er påbegyndt. Erhvervsdrivende Kunder har ikke fortrydelsesret. ´

Diction er berettiget, men ikke forpligtet til, at imødekomme Kundens eventuelle ønske om at annullere aftalen, i hvilket tilfælde Diction kan kræve et af Diction fastsat skønsmæssigt vederlag for det hidtil udførte arbejde. I dette tilfælde skal Diction levere den del af Ydelsen, som måtte være færdiggjort indtil tidspunktet for Kundens annullering af aftalen.

8. Fortrolighed mv.

Alle Dictions oversættere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oversættelses- og korrekturopgaver, de påtager sig. Dette gælder også freelanceoversættere.

9. Immaterielle rettigheder mv.

Kunden indestår for, at Kunden besidder alle de nødvendige rettigheder til det Materiale, som skal oversættes. Diction skal således holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af Kundens manglende besiddelse af de nødvendige rettigheder til Materialet.

Diction – eller den, som Diction antager hertil – indrømmes adgang til at foretage eksemplarfremstilling af Materialet i det omfang, det er nødvendigt til opgavens forsvarlige udførelse.

Diction bevarer ophavsretten til enhver Ydelse udført af Diction eller en, af Diction antaget, tredjemand, medmindre andet aftales. Kunden er forpligtet til at overholde og respektere det ophavsretlige forfatterskab, herunder ved tydelig kildeangivelse.

10. Slettepolitik

Vi kan opbevare oversættelser for Kunden uden omkostninger. Hvis dette ønskes, informerer Diction om, at dataen opbevares så længe, samtykket er gældende. Ved henvendelse fra Kunden, kan denne have mulighed for at få persondataen slettet.

Ved behandling af sagen/oversættelsen for Kunden, vil Kunden blive forespurgt, om denne samtykker til opbevaring af sagen/oversættelsen. Hvis Kunden samtykker skriftligt til dette, vil sagen/oversættelsen blive opbevaret på ubestemt tid, og samtykket kan altid tilbagetrækkes. Hvis Kunden ikke svarer på forespørgslen, bliver sagen/oversættelsen som udgangspunkt slettet efter 6 måneder, medmindre Kunden ønsker sagen/oversættelsen slettet tidligere eller senere.

Hvis der indgår følsomme oplysninger i sagen/oversættelsen, vil materialet bliver slettet, så snart sagen/oversættelsen er færdiggjort, medmindre Kunden samtykker til andet.

Sagens afslutning er efter den konkrete sag at betragte som enten ved 1) godkendelse af tilbud fra Kunden, 2) ved levering af oversættelse eller 3) afvisning af tilbud.

Hos Diction opbevares Kundens ikke-følsomme data som fx kontakt- og betalingsdata, så længe der haves et sagligt behov hertil. Frister efter bl.a. forældelseslovgivningen på 2 år og bogføringslovgivningen på 5 år i forbindelse med udarbejdelse af vores regnskaber overholdes af Diction.

11. Lovvalg og værneting

Forholdet mellem Kunden og Diction er underlagt dansk ret. Enhver sag om forhold omfattet af disse betingelser skal anlægges ved Retten i Lyngby.

12. Øvrige bestemmelser

Kunden forpligter sig til ikke at rette selvstændig henvendelse til Dictions oversættere eller tilknyttede freelanceoversættere med henblik på rekvirering af oversættelses- eller korrekturlæsningsydelser, der ikke er omfattet af en indgået oversættelses- eller korrekturaftale med Diction. Forpligtelsen ophører 4 år efter afslutningen af Kundens seneste oversættelses- eller korrekturaftale med Diction. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre erstatningsansvar.

Øvrige bestemmelser ved bestilling af tolkning

13. Arbejdstid for tolkeservice

Normal arbejdstid defineres i hverdage fra tidsrummet 08:00-17:00. For tolkearbejde, der foretages udenfor dette tidsrum, inkl. søndag og helligdage, har et tillægsgebyr på 100 %.

14. Kundens aflysningsfrist ved bestilling af tolk

Bliver en bestilt tolkeopgave aflyst med mindre en 48 timers varsel, faktureres det fulde beløb til kunden, hertil transportomkostninger, hvis der allerede har været disse ved afbestillingstidspunktet.

15. Fakturering ved tolkeservice

Diction ApS fremsender faktura for den udførte tolkeservice, som er beregnet fra den tid, tolken har oplyst Diction ApS. Der afregnes for hver påbegyndt time ved både fysisk (personligt fremmøde) og telefonisk tolkning.

16. Transport

De transportomkostninger, der er i forbindelse med tolkning, beregnes fra tolkens adresse. Transportudgifterne beregnes med en takst på 350 kr. ex. moms i timen. Såfremt der rejses mellem landsdele, som kræver ekstraordinære udgifter som eksempelvis krydsning af broer, pålægges dette også transportudgifterne.

17. Ansvar ved tolkning

Diction er ikke erstatningsansvarlig for skader eller andre omkostninger som følge af potentielle fejl ved regulær eller telefonisk tolkning. Diction ApS holdes ikke ansvarlig for skader eller andre tab, som kunden måtte lide, medmindre at skaden er sket med forsæt fra tolken; her gøres Diction ApS maksimalt skadeansvarlig for beløb op til 3.000 kr.

18. Tavshedspligt ved tolkning

Diction ApS og dets ansatte samt freelancere har alle tavshedspligt om ethvert kundeforhold og er underlagt § 152 omhandlende tavshedspligt.

Diction ApS
Gammeltorv 6, 3. sal
1457 København K
Danmark
+45 22 27 70 16
CVR: 35636455
EAN-nr. 5797200081926
dankort visa mastercard mobilepay